Algemene verkoopsvoorwaarden, betalingen, retourvoorwaarden en retourneren, privacy.

 

Verkoop online door de Harmonie van Herdersem vzw

1.     Wie zijn we:

Zetel:

Koninklijke Harmonie Concordia et Docilitas Herdersem

Alfons De Cockstraat 43 Herdersem-Aalst 9310

Ondernemingsnummer KBO: 0633.922.516

 

Secretariaat en correspondentie

Grote Baan 160/11

9310 Herdersem-Aalst

Voorzitter Jan Coppens:  0468 33 39 28

E-mail: info@harmonieherdersem.be

Bank:

IBAN: BE16 0689 0516 9974

RPR Gent, Afdeling Dendermonde

 

 2.     Het aanbod

Tijdens het werkjaar richt de Harmonie activiteiten in voor de financiële ondersteuning van de werking van de Harmonie en het realiseren van de doelstellingen (zie 6.). Daarbij laat de Harmonie geen enkel middel onverlet om haar bekend kwaliteitspeil te behouden en te versterken.

3.     Leveringsvoorwaarden

De Harmonie heeft het recht om een bestelling, al dan niet betaald, te weigeren of te annuleren bij twijfel door onder meer (niet limitatieve lijst):

 • De consument is niet voldoende geïdentificeerd

 • De betaling is niet geregistreerd

 • Signalen die wijzen op fraude

 • ..

4.     Betalingen, verzending, retourvoorwaarden en retourneren

Bestellingen worden onmiddellijk afgerekend door de consument via het online platform. Alle kosten zijn  in de aangegeven bedragen vervat. Afhankelijk van de door de consument gekozen betaalmethode zijn de daaraan gekoppelde kosten – indien er kosten aan verbonden zijn – ten laste van de consument.
U kunt uw bestelling afrekenen met:

 • Bancontact
  Bancontact / Mister Cash is het online betaalsysteem ontwikkeld door de gezamenlijke banken in België en is de meest geaccepteerde online betaalmethode in België.

Tickets voor evenementen: Tickets worden zonder kosten per mail verzonden. De consument kan zijn bestelling annuleren tot twee werkdagen voor de datum van de uitvoering. Deze annulering moet met vermelding van het ordernummer en de identificatie van de klant per mail worden gezonden aan info@harmonieherdersem.be. Het aan de geannuleerde bestelling gekoppelde en door de consument betaalde bedrag wordt volledig teruggestort binnen de veertien dagen na de annulering. Bedragen van minder dan € 2 per ticket/persoon worden niet terugbetaald.

Goederen: Aangekochte goederen worden op de zetel van de Harmonie Herdersem of het secretariaat afgehaald zonder kosten. De consument heeft het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren.  Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgehaald.  Indien de consument na afloop van deze termijn de afgehaalde zaken niet aan Harmonie Herdersem VZW heeft teruggezonden, is de koop een feit. De consument is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na afhaling schriftelijk melding te maken bij Harmonie Herdersem VZW. De consument dient te bewijzen dat de afgehaalde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging, of de goederen persoonlijk terug te brengen naar de maatschappelijke zetel of het secretariaat. Retourneren van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief eventuele accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de consument zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op retour.  Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Harmonie Herdersem VZW er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag wordt terugbetaald. De eventuele terugzendkosten zijn ten laatste van de consument.  

Retourneren kan naar:

Maatschappelijke zetel Koninklijke Harmonie Concordia et Docilitas Herdersem

Alfons De Cockstraat 43 Herdersem-Aalst 9310

of

Secretariaat Koninklijke Harmonie Concordia et Docilitas Herdersem

Grote Baan 160/11

9310 Herdersem-Aalst

Voorzitter Jan Coppens:  0468 33 39 28

E-mail: info@harmonieherdersem.be

Bank:

IBAN: BE16 0689 0516 9974

RPR Gent, Afdeling Dendermonde

5.     Klachten

Als, ondanks de goede zorgen, de consument klachten heeft kan hij onmiddellijk contact opnemen met de voorzitter van de Harmonie. Zie de pagina "contact".

6.     Doelstellingen van de Harmonie

Art. 3. Van de VZW statuten

 • 1. De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, bij te dragen tot de beoefening van de toonkunst in het algemeen evenals de veredeling van het gevoel voor kunst en ontspanning bij de bevolking, door;

 • Het organiseren van concerten, optredens, serenades en het deelnemen aan of het organiseren van lokale, regionale, nationale en internationale manifestaties in de context van haar doel.

 • Het organiseren en ondersteunen van verenigingen en personen of activiteiten van alle aard die de culturele en sociale ontwikkeling alsmede het algemeen welzijn van de bevolking nastreven.

 • Het ter beschikking stellen van middelen aan de in b) vermelde verenigingen en personen.

 

 • 2. De vereniging heeft geen confessioneel karakter noch is zij gestoeld op een ideologische overtuiging. Zij is haar oorsprong verschuldigd aan de aloude “Gilde van Sint-Antonius Abt” van Herdersem en kreeg haar naam ‘Concordia et Docilitas’ van Karel Ignatius de la Tour Taxis, Baron te Herdersem, bij de feitelijke oprichting in het jaar 1783.

 

 • 3. De vereniging mag alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, en mag daartoe alle roerende of onroerende goederen verwerven of bezitten in eigendom of anderszins, en deze goederen gebruiken, beheren of ten dienste stellen.

 

 • 4. De vereniging mag ook op bijkomstige wijze economische activiteiten uitoefenen op voorwaarde dat de opbrengst daarvan uitsluitend besteed wordt aan het hoofddoel.

7.     Privacy

De gegevens die door de consument via het online platform worden verstrekt worden enkel gebruikt voor het uitvoeren en optimaliseren van de bestelling, de betaling en de levering.

De consument heeft het recht om te weigeren dat zijn persoonsgegevens, mail en telefoonnummer door de Harmonie kunnen worden gebruikt om toe te laten hem blijvend te informeren over toekomstige activiteiten en  nieuwsberichten van de Harmonie. De consument heeft het recht om de bewaarde gegevens in te kijken, te laten wijzigen of te schrappen.

De persoonsgegevens worden bewaard op een beveiligde digitale omgeving. De verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is de voorzitter van de Harmonie.